ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

1. Taraflar 

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden ve açıklamalardan (Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan işbu Iplikdukkani.com Portalı Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır), 

Orta Mahalle Maltepe Caddesi No: 20-22, Maltepe, Bayrampaşa adresinde mukim KARKOM DİJİTAL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca "Iplikdukkani" olarak anılacaktır) ile www.iplikdukkani.com portalına üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

2. Tanımlar 

"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye". 

"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi": "Alıcı" ve "Satıcı" arasında akdedilmiş olan satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "Iplikdukkani" tarafından sağlanan hizmet. 

"Güvenli Hesap": "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için "Iplikdukkani" tarafından yönetilen banka neznindeki havuz hesabı. 

"Üye": www. Iplikdukkani.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler. 

"Kullanıcı": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi. 

"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle "Üye"lere yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye". 

"Portal": www.Iplikdukkani.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi. 

"Iplikdukkani Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda " Iplikdukkani "a talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası. "İlan Programları": "Iplikdukkani" tarafından "Portal" içinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-2’de genel bir şekilde kapsamı açıklanan, "Iplikdukkani Üyelik Sayfası"nda teknik özellikleri, "Portal" içinde bulunacağı konum, yayınlanma süresi, satış fiyatı, ödeme koşulları gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden "Üye"ye seçim şansı tanınarak Üye’nin kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği "Portal" da yer alacak ilan/lar. 

Iplikdukkani Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "Iplikdukkani" tarafından ortaya konulan uygulamalar. "Iplikdukkani", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "Iplikdukkani" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "Iplikdukkani" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur. 

" Iplikdukkani ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve " Iplikdukkani VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "Iplikdukkani "e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları. 

Iplikdukkani VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "Iplikdukkani"a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı. 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 

İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " “Iplikdukkani” tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Iplikdukkani" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları 

4.1. Üyelik "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "Iplikdukkani" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 

4.2. "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "Iplikdukkani" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi " Iplikdukkani" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir. 

4.3. "Iplikdukkani" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "Iplikdukkani" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "Iplikdukkani" tarafından tespit edilmesi veya "Iplikdukkani"in ticari kararları veya “Iplikdukkani” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda " Iplikdukkani"in kendi iradesi ile verilecektir. 

5. Hak ve Yükümlülükler 

5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri 

5.1.1. Üye", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Portal" hizmetlerinden faydalanırken ve "Portal"daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Portal"ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. 

5.1.2. "Üye", "Iplikdukkani"in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “Iplikdukkani”e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya “Alıcı” ve “Satıcı” üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin “Iplikdukkani”e bildirilmesi halinde “Iplikdukkani” “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir. 

5.1.3. "Üye"lerin, "Iplikdukkani" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "Iplikdukkani Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "Iplikdukkani"in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur. 

5.1.4. "Üye"ler "Portal" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "PORTAL" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. "Iplikdukkani", "Üye"ler tarafından "Iplikdukkani"e iletilen veya "Portal" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 

5.1.5. "Üye"ler, "Iplikdukkani"in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

5.1.6. " Iplikdukkani"in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"lerin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", " Iplikdukkani"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Iplikdukkani" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Iplikdukkani"in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5.1.7. “Iplikdukkani”, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve " Iplikdukkani ARAYÜZÜ" ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “Iplikdukkani ARA YÜZÜ”NÜ kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “Iplikdukkani” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “Iplikdukkani” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen " Iplikdukkani VERİTABANI"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "Iplikdukkani’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır. 

5.1.8. " Iplikdukkani VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Iplikdukkani’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. 

5.1.9. "Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Iplikdukkani"in, " Iplikdukkani" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "Iplikdukkani", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

5.1.10. "Üye" Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili "Iplikdukkani"in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde ieçrisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "Iplikdukkani"in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2. " Iplikdukkani"in Hak ve Yükümlülükleri 

5.2.1. "Iplikdukkani", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Iplikdukkani” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir. 

5.2.2. "Iplikdukkani", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Iplikdukkani", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "Iplikdukkani"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Iplikdukkani" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Iplikdukkani" tarafından yapabilir. "Iplikdukkani" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir. 

5.2.3. "Portal" üzerinden, "Iplikdukkani"\'in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link\'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "Iplikdukkani" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Iplikdukkani"in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

5.2.4. "Iplikdukkani", "Portal"da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 

5.2.5. "Iplikdukkani", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "Iplikdukkani" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. 

5.2.6. "Iplikdukkani", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. 

6. " Iplikdukkani " Hizmetleri ve Kullanım Koşulları 

"Iplikdukkani" "Portal"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "hizmet"leri "Üye"lere sağlayacaktır. " Iplikdukkani" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri; 

Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye"nin "Iplikdukkani Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "SİTE" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması, 

Üye"lerin birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ni kullanarak "SİTE" dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde "SİTE" üzerinden diğer "Üye"lere üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir sürecin sağlanması’dır. 

6.1. " Iplikdukkani" İlan Hizmetleri 

6.1.1. "Üye", "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" üzerinden "Iplikdukkani" tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve Iplikdukkani Veritabanı’na yükleyecektir. 

6.1.2. "Iplikdukkani", "İlan Program"ları "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan Programı"na göre "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.1.3. "Iplikdukkani", "Üye" tarafından "Iplikdukkani Üye Hesabı" üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "İlan Programı"na uygun olarak "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları "İlan Programı"nda belirtilen şekilde "Portal"da yayınlanmasını kabul veya red edecektir. "Iplikdukkani", "Üye" tarafından "İlan Program"larına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları “Portal”ın "İlan Program"larına ilişkin kısmında yayınlayacaktır. 

6.1.4. "Iplikdukkani", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "Iplikdukkani" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde "Üye"de ilgili "İlan Programı" için ödemiş olduğu bedelin iadesini "Iplikdukkani"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.1.5. "Iplikdukkani", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “ Iplikdukkani” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda " Iplikdukkani"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir. 

6.1.6. "Üye", "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzere "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.1.7. "Üye", "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.1.8. "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.1.9. "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-3’de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "Iplikdukkani", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesh edebilir. 

6.1.10. "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.1.11. "Üye", seçmiş olduğu "İlan Programın"da "Iplikdukkani" tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu "İlan Programı" bedelini "İlan Program"ında belirtildiği şekilde "Iplikdukkani" ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.1.12. Üye, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Butik" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Butik" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Butik Kullanım Kuralları belgesinde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir. 

6.1.13. "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" açtığının, "Iplikdukkani" tarafından tespit edilmesi halinde, " Iplikdukkani"'in, bu kişinin tüm "Iplikdukkani Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır. 

6.2. " Iplikdukkani" Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri 

Güvenli elektronik ticaret hizmeti işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip "Üye"lerin "Portal"ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması; bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde " Iplikdukkani"e bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından "Iplikdukkani"in "Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından " Iplikdukkani"e bildirilirse Alıcı" tarafından "Iplikdukkani"in "Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve "Portal"da detayları açıklanan sistemdir. 

Aşağıdaki hükümler, "Iplikdukkani Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ni kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip olan "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile "Iplikdukkani"in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir. 

"Iplikdukkani" GÜVENLİ ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ”nden yararlanan "Satıcı"lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 6.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli elektronik ticaret hizmetinden yararlanan "Satıcı"ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 6.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır. 

6.2.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri 

6.2.1.1. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetin"de "Alıcı", "Portal"da ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini; " Iplikdukkani" internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın "Portal" üzerinden "Iplikdukkani"in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti; ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder. 

6.2.1.2. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı" eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde "Alıcı" tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse "Alıcı" "Teklif Ver" butonunu kullanarak "Satıcı"ya ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek teklifini yapar. "Alıcı"nın yapacağı bu teklif "Satıcı"nın belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. "Satıcı"nın "Alıcı"nin teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden "Alıcı"nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak "Alıcı"nın "Iplikdukkani Üyelik Hesabı"nda görüntülenir. "Satıcı" kabul veya red beyanını "Iplikdukkani Üyelik Hesabı"nı kullanarak yapmak zorundadır. "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin " Iplikdukkani"in hiçbir sorumluluğu yoktur. "Satıcı" tarafından "Alıcı"nin verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin "Alıcı" tarafından Iplikdukkani’in "Güvenli Hesabı"na yatırılmaması durumunda taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı" ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse “Alıcı”nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi halinde taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. 

6.2.1.3. "Alıcı", Portal" üzerinden "Iplikdukkani" internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 6.2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde " Iplikdukkani Güvenli Hesabi"na yatırılmaması,"Satıcı"nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin 6.2.1.1 ve 6.2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafından belirtilen süre zarfında "Alıcı"ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır. 

6.2.1.4. "Alıcı", "Portal" üzerinden "Iplikdukkani"in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "Iplikdukkani"in "Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının " Iplikdukkani"in "Güvenli Hesabı" dışında başka biçimlerle gerçekleştirilmesi durumunda “Iplikdukkani”in işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. "Iplikdukkani", para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar "Iplikdukkani" tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında "SİTE"nin ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise "Portal"ın ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır. 

6.2.1.5. "Alıcı", işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "Satıcı" ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla "Iplikdukkani"in, "Güvenli Hesabı"na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. "Alıcı", "Satıcı"ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için " Iplikdukkani Üyelik Hesab" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ürünü "Satıcı"ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "Güvenli Hesap"ta tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli ancak "Satıcı"nın ürünü geri aldığına dair "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde, onay verildikten sonra hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “Iplikdukkani” “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama de dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, " Iplikdukkani" tarafından "Satıcı"nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve "Güvenli Hesap"ta bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Satıcı"ya transferi için "Iplikdukkani Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Alici” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, portal dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.2.1.6. "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında "Iplikdukkani"in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder. 

6.2.1.7. "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "güvenli hesap"a gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "Iplikdukkani"a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "Güvenli Hesap"ta bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı" nın parası üzerinde " Iplikdukkani"un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder. 

6.2.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri 

6.2.2.1. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu " Iplikdukkani"in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. 

6.2.2.2. "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder. 

6.2.2.3. "Satıcı", "Alıcı"nın "Güvenli Hesaba" parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve surelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

6.2.2.4. "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "Iplikdukkani"e yapılan taleplere karşı "Iplikdukkani"i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.2.2.5. "Satıcı", işbu sözleşmenin 6.2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, "Iplikdukkani" tarafından yönetilen "Güvenli Hesaba", "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’de belirtilen süreç ve sure içinde "Alıcı"nın ürünü teslim alıp, "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için "Iplikdukkani"a bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için "Iplikdukkani"a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde "Iplikdukkani"un, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "Güvenli Hesap"ta bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için "Iplikdukkani"a bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, “Portal” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.2.2.6. "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “Iplikdukkani” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “Iplikdukkani Üye Hesabı” üzerinden “Portal”a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından “Güvenli Hesaba” gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.2.2.7. "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "Güvenli Hesaba" gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "Iplikdukkani"a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "Güvenli Hesap"ta bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde " Iplikdukkani"un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder. 

6.3. Ek Hizmetler 

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları portalın ilgili kısımlarında belirtilen "hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "Iplikdukkani" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 

7. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler 

7.1. "Iplikdukkani" tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi "Iplikdukkani" tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere işbu sözleşmenin EK-3 bölümünde belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında "Üye"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrafta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır. 

7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye" tarafından portalda satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun " Iplikdukkani" tarafından tespit edilmesi halinde "Iplikdukkani" ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren "Üye"nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır. 

7.3. "Iplikdukkani" gerekli gördüğü durumlarda "Üye"ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) "Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. "Üye", yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak "Iplikdukkani" şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, "Iplikdukkani"i hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. "Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde "Iplikdukkani"in doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. "Üye", "Portal"\'da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder. 

8. Üye Profili Değerlendirme Sistemi 

8.1. Üye profili değerlendirme sistemi, "Üye"ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, "Üye"lerın ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye"lerın insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece "Üye"lere ve "Iplikdukkani"e aittir. "Üye"ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "Iplikdukkani" "hizmet"leri ve "portal"ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir. 

8.2. Üye profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Üye"lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen "Üye"ye aittir. "Iplikdukkani" kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. 

8.3. "Üye" hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, üye profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili "Iplikdukkani"in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve "Iplikdukkani"in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler. 

8.4. "Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler "Iplikdukkani"in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler. 

8.5. "Üye"lerin, "Iplikdukkani" tarafından portalda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, " Iplikdukkani" tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler. 

9. Ücretlendirme 

"Iplikdukkani", işbu sözleşme kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve ek "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "Portal"da aksi belirtilmediği takdirde, "Portal"daki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. 

"Iplikdukkani", portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, Iplikdukkani kredisi, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir. 

Toptan siparişlerde ambar ücretini siparişi veren toptancı ödemekle yükümlüdür. 

10. Gizlilik Politikası 

"Iplikdukkani", "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-4 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. "Iplikdukkani" "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. 

orgumodelleri.com sitesinden e-mail,sms,mms almayı onaylamış ve kabul etmiş sayılırsınız. 

11. Diğer Hükümler 

11.2. Fikri Mülkiyet Hakları 

Bu "Portal" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla "Iplikdukkani VERİTABANI", "Iplikdukkani ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden " Iplikdukkani"un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""Iplikdukkani"\'e ait ve/veya "Iplikdukkani" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "Iplikdukkani" hizmetlerini, "Iplikdukkani" bilgilerini ve ""Iplikdukkani"’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Iplikdukkani"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde " Iplikdukkani" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Iplikdukkani"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "Iplikdukkani" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Iplikdukkani"; "Iplikdukkani" hizmetleri, "Iplikdukkani" bilgileri, "Iplikdukkani" telif haklarına tabi çalışmaları, " Iplikdukkani" ticari markaları, "Iplikdukkani" ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

11.2. Sözleşme Değişiklikleri 

"Iplikdukkani", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

11.3. Mücbir Sebepler 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Iplikdukkani" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Iplikdukkani" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Iplikdukkani"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Iplikdukkani"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

11.5. " Iplikdukkani" Kayıtlarının Geçerliliği 

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "Iplikdukkani"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini," Iplikdukkani"i yemin teklifinden ber?i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

11.6. Yürürlülük 

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR